کیهان نوشت: مدير ايرنا واحد كردستان به علت مخالفت با بخشنامه جديد جوانفكر مبني بر عدم پوشش خبري جريان انحرافي از كار بركنار شد.

سيدسعيد حسيني مدير خبرگزاري ايرنا در كردستان به علت مخالفت با بخشنامه رئيس خبرگزاري ايرنا كه در آن از عوامل خبرگزاري خواسته بود هيچ خبري را درباره جريان انحرافي منتشر نكنند از كار بركنار شد. حسيني كه از خبرنگاران باسابقه و ارزشي است پس از دريافت بخشنامه كه با امضاي علي اكبر جوانفكر به همه بخش هاي خبرگزاري ابلاغ شد جوابيه اي تهيه و از سياست جديد خبري خبرگزاري متبوع خويش انتقاد كرد كه بعد از ارسال جوابيه، به تهران فراخوانده شد و از كار بركنار شد. ظاهرا موضوع به همين جا ختم نشد و عدم توجه به تذكر رئيس مبني بر اين كه اجراي مفاد بخشنامه را جدي گرفته و به تبعات ناشي از آن توجه داشته باشند گريبانگير خبرنگار معزول شده و شنيده ها حاكي از آن است كه قرار است پرونده اداري مديرسابق نمايندگي ايرنا در كردستان به علت سرپيچي از دستور مديرعامل سازمان در هيئت رسيدگي به تخلفات اداري خبرگزاري مطرح شود.