به گزارشافکارنیوز، بررسی های ما از ۵۲ نماینده مجلس که حاضر به پاسخگویی به خبرنگار ما شدند نشان می دهد، ۵ نفر از این نمایندگان تنها دارای یک فرزند هستند، ۱۴ تن دیگر از وکلای ملت دارای ۲ فرزند و ۱۶ نفر دیگر ۳ فرزند دارند. در این میان هستند بهارستان نشین هایی که بیشتر از ۳ فرزند دارند؛ ۸ نماینده مجلس ۴فرزند و در این لیست تنها یک نماینده دارای ۵ فرزند است. البته سه نماینده مجلس هم بودند که فرزندی نداشتند و یک نماینده مجرد هم در جمع مجلس نهمی ها حضور داشت. مابقی هم حاضر به رونمایی از تعداد فرزندان خود نشدند!

جدول زیر نشان دهنده تعداد فرزندان بهارستان نشین هایی است که حاضر به گفت و گو با خبرنگار ما شده اند.