رجوی پس از انقلاب ایدئولوژیک به دلیل ترس از مخالفت اعضای مرد علیه خود، زنانی که مرعوب وی بودند را در کادر شورای اصلی قرار داد

gpz1

نحوه اعلام وفاداری اعضای سازمان به پرده ویدئو کنفرانس رجوی

goz2

رجوی در کنار استخری که زنان عریان سازمان را با زور در آن به شنا وادار می کرد!

goz3

goz4

goz5

اسلحه همراه رجوی که بدلیل ترس فراگیر از اعضای سازمان همیشه در کمر وی بود

goz6

تفریح‌های زنان سازمان در مناسب ها با لباس های غیرعادی و اجرای تاتر

goz7