کیهان:
گفت: اخبار و گزارش رسانه های غربی از بحران اقتصادی گسترده ای حکایت می کند که سراسر کشورهای اروپایی و آمریکا را فرا گرفته است.
گفتم: در پی همین بحران اقتصادی فراگیر، مردم در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا به خیابان ها ریخته و همه روزه علیه دولت هایشان دست به تظاهرات می زنند.
گفت: یادت هست که قرار بود آمریکا و اروپا با تحریم جمهوری اسلامی ایران، کشور ما را با بحران اقتصادی روبرو کنند؟!
گفتم: چندین قطعنامه برای تحریم ایران صادر کردند ولی این قطعنامه ها و تحریم ها نتیجه معکوس داده و خود خیاط در کوزه افتاده است.
گفت: به لطف خدا، تاکنون هیچیک از تیرهایی که دولتمردان آمریکایی و اروپایی علیه ایران شلیک کرده اند به هدف نخورده و به سمت خودشان کمانه کرده است.
گفتم: سرگروهباني مشغول آزمايش تيراندازي سربازانش بود و با كمال تعجب ديد كه تير هيچكدام از آنها به هدف نمي خورد. سرهنگ فرمانده پادگان وقتي اين وضع را ديد رفت و كنار سيبل(تابلوي هدف) نشست. سرگروهبان با ناراحتي گفت؛ قربان! جاي خطرناكي نشسته ايد و سرهنگ گفت؛ با اين نشانه گيري مزخرفي كه سربازان تو دارند، امن ترين نقطه همين جاست!