بر اساس اعلام دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران ، امروز شنبه ۱۳۹۰/۰۳/۲۸ جلسه دفاعیه ی یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش مهندسی حمل و نقل این دانشکده است که اساتید راهنمای وی "دکتر محمود احمدی نژاد" (رئیس جمهور و استاد این دانشکده) و "دکتر شهریار افندیزاده" (معاون وزیر راه و استاد این دانشکده) برگزار میشود.

به گزارش آزادنگار این جلسه که از ساعت ۱۷:۳۰ آغاز می شود در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

قابل ذکر است دکتر احمدی نژاد ، ریاست محترم جمهور استاد گروه برنامه ریزی حمل و نقل دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران است.