سيد صولت مرتضوي معاون سياسي وزير و رئيس ستاد انتخابات كشور در گفتوگو با فارس، با بيان اينكه اطلاعيه شماره ۲ ستاد انتخابات كشور در روزهاي آينده منتشر خواهد شد، در خصوص مباحث مندرج در اين اطلاعيه گفت: در اطلاعيه شماره ۲ ستاد انتخابات كشور هم مدارك معادل و هم مشاغل همتراز را مشخص ميكنيم.

وی تصریح کرد: در اطلاعیه شماره ۲ مشخص شده که چه کسانی مشاغل همتراز دارند و باید استعفا دهند و چه مدارک معادلی احصاء می‌کنیم و مورد قبول هستند.

اطلاعيه شماره يك ستاد انتخابات كشور در تاريخ ۳ خرداد منتشر شد كه در قسمتهايي از آن آمده بود: انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سراسر كشور با موافقت شوراي محترم نگهبان در تاريخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار ميشود و زمان ثبت نام از داوطلبان نمايندگي از تاريخ ۳ دي ۱۳۹۰ به مدت يك هفته تعيين گرديده است.