به گزارش الف ملک زاده معاون نفر اول جریان انحرافی و یکی از اعضای فعال این جریان است که دارای اتهامات جدی فساداقتصادی و اداری است که اینبار با حمایت رئیس جمهور راهی وزارت خارجه شده است.

باتوجه به پرونده قطور اتهامات فساداقتصادی وی، که هم اکنون دردستگاه قضائی درحال رسیدگی است، انتظار می رفت وزیر امور خارجه در مقابل اصرار رئیس جمهور ایستادگی کند و حاضر به امضای حکم وی نشود.

پیش از این الف از سابقه سازی برای ملک زاده و جعل اسناد اداری در وزارت امور خارجه خبر داده بود. در آن گزارش تاکید شد که در تخلفی آشکار، سابقه ای برای آقای ملک زاده در وزارت خارجه ایجاد شده که وجود نداشته است و انتقال وی به وزارت خارجه، به سال های قبل از انتقال نیز تسری داده شده است.

اما انتصاب امروز ملک زاده در این سمت جدید نشان داد که آن سابقه سازی و جعل اسناد اداری با چه هدفی صورت گرفته است. به نظر می رسد جریان موازی سیاست خارجه که زمان متکی در دفتر ریاست جمهوری مستقر بود، پس از تذکر رهبرانقلاب و انتقادات گسترده، اینبار با چراغ سبز صالحی، به داخل وزارت امور خارجه منتقل شده باشد.

گفتنی است تعدادی از نمایندگان مجلس به وزیر امور خارجه پیغام دادند که در صورت پذیرفتن فشارهای غیرمنطقی برای انتصاب ملک زاده ،استیظاح وی در مجلس کلید خواهد خورد.