به گزارشافکارنیوز، حمله تند دکتر حسن روحانی به منتقدانش تقریبا در همه رسانه‌های جهان بازتاب داشت.


بازتاب جهانی
روحانی به منتقدان هسته‌ای گفت «بروند به جهنم»
بازتاب سخنان دیروز روحانی در رسانههای جهان + تصاویر // در حال ویرایش

روحانی منتقدان ایرانی سیاست هسته‌ای خود را بزدل نامید


بازتاب سخنان دیروز روحانی در رسانههای جهان + تصاویر // در حال ویرایش

حمله لفظی رئیس جمهور ایران به منتقدان توافق هسته‌ای


بازتاب سخنان دیروز روحانی در رسانههای جهان + تصاویر // در حال ویرایشبازتاب سخنان دیروز روحانی در رسانههای جهان + تصاویر // در حال ویرایشبازتاب سخنان دیروز روحانی در رسانههای جهان + تصاویر // در حال ویرایش

حمله لفظی رئیس جمهور ایران به منتقدان توافق هسته‌ای
بازتاب سخنان دیروز روحانی در رسانههای جهان + تصاویر // در حال ویرایشبازتاب سخنان دیروز روحانی در رسانههای جهان + تصاویر // در حال ویرایش
روحانی منتقدان را با «بزدلان سیاسی» تخریب کرد


بازتاب سخنان دیروز روحانی در رسانههای جهان + تصاویر // در حال ویرایش
حمله لفظی رئیس جمهور ایران به منتقدان توافق هسته‌ای


بازتاب سخنان دیروز روحانی در رسانههای جهان + تصاویر // در حال ویرایش
حمله لفظی رئیس جمهور ایران به منتقدان توافق هسته‌ای