گروه سیاسی

- کامران دانشجو، وزیر علوم دولت احمدی نژاد با تاکید بر عدم صحت برخی افراد در خصوص بورسیه های غیر قانونی گفت: وقتی می گویند سه هزار نفر غیر قانونی وارد دانشگاه شده اند، تنها برای غوغا سالاری، جوسازی و هیاهو کردن است تا باز تاب عملکرد منفی خود در دانشگاه را به گردن دولت قبل بیاندازند. هر چقدر دروغ بزرگتر باور کردنش اسانتر همیشه نمی توان أز اب گل الود ماهی گرفت.

وزیر پیشین وزارت علوم گفت: دولت برای توجیه عملکرد ضعیف و اشتباه خود در وزارت علوم سعی در خراب کردن دیگران و إیجاد بحران دارد و با ایجاد آشوب و بحران و گل آلود کردن آب میخواهند ماهی بگیرند. فقط فرجی دانا پاسخ دهد که در طول حیات یک ساله دولت آقای روحانی برای علم چه دستاوردی داشته است؟؟

دولت میخواهد بحران ایجاد کند
کامران دانشجو به موضوع دانشجویان ستاره دار گفت: عده ای اول گفتند استیضاح به دلیل راهیابی دانشجویان ستاره دار به دانشگاه که دیدن این کار به دوران ما باز نمی گردد و مرتبط به دوران إصلاحات است. بعد وقتی پیش نبردن با هیاهو کردن قضیه بورسیه ها را به صورت غیر واقعی باب کردند.

وزیر دولت احمدی نژاد همه حرف ها در خصوص دولت قبلی را دروغ و بهتان دانست و ادامه داد: دولت تنها با ایجاد بحران می خواهد عملکرد ضعیف خود را توجیه و ذهن أفکار عمومی را منحرف و از واقعیت دور کند.

اقای فرجی دانا چه کرده است؟!
وي ادامه داد: ما در دولت قبل ١٤ هزار مقاله چاپ كرديم آيا آقاي فرجي دانا توانسته يك چهارم آن را چاپ كند.ما در زمان تصدي من در وزارت خانه ١٣برابر رشد علمي دنيا را داشتيم و مقام أول را در خاور ميانه اما در اين يك ساله به كجا رفته ايم؟؟اگر قدرت علمي ضعيف شود به نظام ضربه زده ميشود.