به گزارش فارس، شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس در جلسهاي كه صبح امروز سهشنبه برگزار شد، به صلاحيت سيدحميد سجادي وزير پيشنهادي ورزش و جوانان رأي منفي داد.

همچنين از ساعتي پيش جلسه بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي آغاز شده و پس از سخنراني محمود احمدينژاد، نمايندگان موافق و مخالف در حال ايراد نطق هستند.