در حالیکه پیش از این هنگام حضور رئیس جمهور در مجلس، استقبال گرمی از وی به عمل می آمد، امروز اطراف جایگاه احمدی نژاد در صحن علنی مجلس خلوت و خالی است.

به گزارش خانه ملت، رئیس جمهوری و تیم همراهان وی در هنگام ورود به جلسه علنی مجلس با استقبال گرم همیشگی نمایندگان مردم روبرو نشدند. برعکس، تنها به همراهی دو تن از نمایندگان به ردیف جلوی صحن مجلس رفتند و در جایگاه خود مستقر شدند.

پیش از این عده زیادی از نمایندگان رئیس جمهوری را در صحن مجلس همراهی و استقبال می کردند اما امروز احمدی نژاد در جایگاه خود تنها مانده است و هیچ کدام از نمایندگان برای گفتگو در اطراف صندلی وی حضور ندارند.