در مقابل مماشات دانشگاه خلیج فارس در برابر فتنه گران از صبح دوشنبه ۳۰خرداد بیش از ۱۲ تن از فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی به کمیته انضباطی احضار گشته و جمعی از ایشان تفهیم اتهام شده اند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، اتهامات وارده بر تمامی این افراد یکسان بوده و پیرامون حرکت دانشجویان دانشگاه در سازمان مرکزی در اعتراض به عدم پاسخگویی ریاست دانشگاه و مجموعه تحت امر وی در طول ۵ سال دوران حضور وی در دانشگاه است.

این برخورد شدید و سریع حراست دنشگاه با دانشجویان در حالی صورت می گیرد که حراست دانشگاه خلیج فارس به لحاظ برخورد مسامحه جویانه و مماشات با عناصر منحرف و معلوم الحال دانشگاه زبانزد خاص و عام است.

چه اینکه در تحصن سال ۸۸ این دانشگاه در آستانه انتخابات و حضور یکی از سران فتنه به این دانشگاه هیچ یک از دانشجویان متحصن که اغلب از عناصر ضد انقلاب بوده اند، به کمیته انضباطی احضار نشدند و یا تاکنون هیچ گونه برخوردی با دانشجوی سابقه داری که ماه گذشته دبیر جامعه اسلامی دانشجویان خلیج فارس را به دلیل تذکر لسانی مورد ضرب و شتم شدید قرار داد، نشده است و فرد مذکور هرگز به کمیته انضباطی احضار نشد.

در این باره پایگاه اطلاع رسانی جامعه اسلامی دانشجویان بوشهرنوشت: این نخستین برخورد یک بام و دو هوای مسئول حراست دانشگاه با دانشجویان مذهبی دانشگاه نبوده و پیش از این نیز بارها موارد فراوانی که به تدریج انتشار خواهد یافت.

برخورد سرسختانه با دانشجویان متحصن دانشگاه در حالی صورت گرفت که هیچ اقدامی در برابر عناصر وابسته به گروهک سبز که منویات خود را در نشریه انجمن اسلامی منعکس می کنند، ندارد.

اخیرا این گروهک در نشریه توقیفی خود تحت مطلبی با عنوان از مرگ بر بازرگان تا مرگ بر هاشمی از مواضع کروبی، موسوی، موسوی خوئینی ها، یوسفی اشکوری، منتظری حمایت کرده بود و پیش از این نیز در مطلبی جالب توجه باعنوان سرمایه ای در حبس نوشته بودند: امام تا پایان عمر به ابراهیم یزدی اعتماد کامل داشت!

سکوت حراست و مسئولین دانشگاه با این افراد در حالی است که این گروه با برگزاری هفتگی جلساتی با عنوان کافه کتاب که در آن کتابهای سروش، کدیور معرفی و ترویج می شود، سعی در یارگیری در دنشگاه دارد.

گفتنی است یکی از دلایل تجمع دوهفته پیش دانشجویان دانشگاه خلیج فارس اعتراض به مواردی همچون احکام انضباطی و حرکات یک بام و دو هوای حراست دانشگاه و برخورد غیر قاطعانه با عناصر اصلاح طلب و ضد انقلاب و از سوی دیگر پرونده سازی برای دانشجویان انقلابی بوده است.

گفته می شود آقای (ش) مسئول حراست دانشگاه که در ایام انتخابات به شدت برای میرحسین موسوی فعال بوده است نقش عمده ای در کشاندن دانشجویان مذهبی به کمیته انضباطی و مماشات در برابر افراد مسئله دار دانشگاه است.