به گزارش فارس، ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهور در نامهاي به علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي از استعفاي محمد شريف ملكزاده معاون اداري و مالي وزارت خارجه خبر داد، كه اين استعفا مورد پذيرش علي اكبر صالحي وزير خارجه قرار گرفته است.