"صراط" - يادمان هست كه نصف وقت دولت نهم صرف دعواي دانشگاه آزاد شد با دولت، اما دست راست رئيس همين دانشگاه پري شب، يك شب قبلش، با دستور رئيس قوه مجريه، شد معاون امور مالي اداري دستگاه ديپلماسي دولت. بنشينيم بررسي كنيم چطور همچين چيزي ممكن است:
آیا مواضع دانشگاه آزاد به دولت نزدیک شده، آیا دولت به دانشگاه آزاد نزدیک شده، آیا اجنه واسطه این نزدیکی بوده اند، آیا جاسبی به احمدی نژاد، آیا احمدی نژاد به جاسبی، آیا اکبر به محمود، آیا محمود به اکبر، آیا آقازاده ها حالا شدند خوب؟! آیا دانشگاه آزاد به جریان انحرافی نزدیک شده، آیا جریان منحرف به دانشگاه آزاد، آیا احمدی نژاد در این مورد قانع شده، جاسبی کوتاه آمده، آیا به توافق رسیده اند، آیا دولت حق را به دانشگاه آزاد داده، دانشگاه آزاد عدالت محور شده، دانشگاه آزاد قرار است در دولت ادغام شود، دولت قرار است در دانشگاه ایرانیان ادغام شود، دانشگاه آزاد قرار است با دانشگاه ایرانیان یکی شود، ایرانیان قرار است از شر بد بودن دانشگاه آزاد، آزاد شوند، ذی حسابی وزارت خارجه قرار است آزاد شود، پول شهریه را قرار است به سفرا بدهند، در تمام پایتخت های دنیا قرار است دانشگاه آزاد شعبه جدید بزند، سفارتخانه ها قرار است بیایند در دانشگاه، آقای جاسبی قرار است وزیر خارجه شود، صالحی قرار است رئیس دانشگاه آزاد شود، دانشگاه ایرانیان هنوز تأسیس نشده، از ۷ دولت آزاد شده، دولت آزاد شده، آزاد، دولتی شده، دولتی، آزاد شده، آزادی، دولتی شده، دولت واگذار شده به بخش خصوصی، معاون امور مالی دستگاه دیپلماسی به طور خصوصی عوض شده، یواشکی عوض شده، کلاً دنیا عوض شده، دانشگاه آزاد خوب شده، ما بد شدیم، ما نمی فهمیم، ما عقل مان به این جور چیزها قد نمی دهد، هیچ کس نمی فهمد، فقط جریان انحرافی می فهمد؟! آیا همه بد، جریان انحرافی خوب؟!
¤¤¤
ما كه جان شما مانده ایم مثل چي؟! حكما عدالت محوري و گرفتن ژست هاي رابين هودي و چي و چي، فقط مصرف تبليغاتي دارد. ندارد؟! آيا دولت، ما را سر كار گذاشته ؟! آيا ملت، سركار هستند؟! آيا آمار بيكاري كه مي گويند كم شده، اين را هم حساب كرده اند؟! آيا كار مضاعف يعني به شكل دوبل، ملت را سر كار بگذاريم؟! آيا جريان انحرافي در حاشيه دولت است؟! آيا دولت در حاشيه جريان انحرافي است؟! آيا دو تا يكي هستند؟! آيا با احتساب دانشگاه آزاد، دو تا دو تا هستند؟! آيا ۲ ضرب در ۲ عشقي است؟! آيا يك روز ۴ مي شود و يك روز كه دلش نخواست، يك عدد ديگر مي شود؟! آيا دانشگاه آزاد ايام انتخابات بد بود، حالا شد خوب؟! حالا شهريه بي اشكال شد؟! حالا كه به جريان انحرافي رسيد، همه چيز شد گل و بلبل؟!