شکی نیست که با انتشار معنویات و امواج مثبت به جامعه می توان جلوی هر انحرافی را گرفت تا جامعه به دور از هرگونه دروغ و کجی در سلامت کامل به سر ببرد. و قطعاً این امواج مثبت باید ابتدا از طریق مسئولان به جامعه تزریق شود. در واقع می شود با اعتمادسازی و تزریق راستگویی به جامعه، خود به خود خطر ماهواره و رسانه های بیگانه را دفع کرد.

خبرگزاری فارس با انتشار کاریکاتوری نیروهای مثبت و معنویات را بهترین وسیله و ابزار برای جنگ با انحرافات از نوع ماهواره ای دانست، نه " پارازیت " ها و نه اقداماتی همچون جمع آوری دیش ها و برخی اقدامات چریکی دیگر!