به گزارش جوان آنلاین، در همین خصوص مدتی است مبلغ ۲ میلیون یورو به حساب شخصی یکی از مهره های جریان انحرافی در وزارت صنایع از محل بودجه عمومی کشور واریز شده است که تاکنون علی رغم تاکید نهادهای مربوطه توضیحی از سوی این فرد با مقامات ذیصلاح ارائه نشده است.
تصویر زیر نامه سازمان بازرسی کل کشور به نامبرده است که البته تاکنون از جانب وی بی جواب مانده است.