عباس رجايي نماينده مردم اراك و از امضاءكنندگان طرح استيظاح وزير امور خارجه در گفتوگو با فارس، با اشاره به قبول استعفاي ملكزاده از سوي صالحي، گفت: هنوز بحث استيضاح منتقي نيست چرا كه بحث من قبل از اينكه بركنار آقاي ملكزاده باشد، بحث چرايي اين انتخاب است.

وی با بیان اینکه انتصاب ملک‌زاده در معاونت وزارت خارجه اشکال حقوقی داشت، افزود: آقای صالحی باید در باره این انتصاب به مجلس پاسخگو باشد.

رجایی همچنین گفت: باید سند استعفای ملک‌زاده در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد و آقای صالحی تضمین کند که پست دیگری به ملک‌زاده نخواهد داد البته حتی اگر ملک‌زاده در وزات‌خانه دیگر هم سمت معاونت بگیرد سرنوشتی بهتر از وزارت خارجه نخواهد داشت و مجلس وزیر آن وزات‌خانه را استیضاح خواهد کرد.

نماينده مردم اراك در مجلس گفت: قرار است جلسهاي بين نمايندگان استيضاح كننده وزير خارجه برگزار شود و موارد استيضاح مورد بحث و بررسي قرار بگيرد؛ لذا فعلا كسي نبايد تصور كند كه استيضاح وزير خارجه منتفي شده است.