به گزارش فارس، جمعي از اعضاي فراكسيون روحانيون مجلس شوراي اسلامي فردا چهارشنبه به ديدار آيتالله محمدرضا مهدويكني رئيسمجلس خبرگان رهبري ميروند.

براساس اين گزارش، در اين ديدار كه در محل دفتر رئيس مجلس خبرگان رهبري برگزار خواهد شد، نمايندگان روحاني مجلس درباره مسائل جاري روز با آيتالله مهدويكني گفتوگو خواهند كرد.