به گزارش خبر آنلاین، هیئت وزیران به استناد بند یکصد و سی و پنجم قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور و به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با تشکر از همه دستگاهها و اشخاصی که با رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۸۹ کل کشور کاهش قابل ملاحظهای را در هزینههای مصرفی دولت رقم زدند، ضوابط اجرایی بودجه ۹۰ را به تصویب رساند.

طبق ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، پرداخت هزینه تلفن همراه تا دویست هزار ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان مجاز خواهد بود، مشروط بر اینکه برای انجام وظایف اداری استفاده شود.