به گزارش آفتاب، پس از پیگیریها، نهایتاً مسئولین روزنامه مذکور اظهار داشتند که به دلایل فنی انتشار روزنامه به شکل کاغذی متوقف شده و به صورت اینترنتی منتشر میشود. با این حال، سایت این روزنامه نیز از دسترس کاربران خارج شده است.