به گزارش افکارنیوز، محسن کوهکن نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری اظهار داشت: ‌جلسه شب گذشته هیئت رئیسه جبهه پیروان به ریاست محمدرضا باهنر تشکیل شد.

کوهکن افزود: در این جلسه بحث‌های داخلی از جمله ساماندهی جبهه پیروان در استان‌ها و فعالیت‌های آن مورد بحثقرار گرفت.

کوهکن با اشاره به تشکیل جلسات شورای مرکزی در پنجشنبه هر هفته تصریح کرد: بحث‌های مربوط به وحدت اصولگرایان در جلسات شورای مرکزی مطرح شده است و اساساً استراتژی جبهه پیروان ناظر به انتخابات آینده، همگرایی، ‌ اتحاد و وحدت اصولگرایان است.

نایب رئیس جبهه پیروان خاطرنشان کرد: ما در این زمینه به دنبال دیدار و رایزنی با جامعتین بودهایم اما هنوز منتظر بهبود وضعیت آیتالله مهدوی کنی هستیم، هرچند اعضای جبهه پیروان همواره به جامعه روحانیت و جامعه مدرسین ارادت داشتهاند.