به گزارش افکارنیوز، طرح پرسش مهر از سال ۷۷۱۳۷۶ آغاز شد و هر سال همزمان با آغاز سال تحصیلی، رئیس‌جمهور برای دانش‌آموزان پرسش‌هایی را مطرح می‌کند.

در پرسش مهر امسال رئیسجمهور، که توسط معاون اول رئیسجمهور قرائت شد، آمده است: عزیزانم ایران با مشکل جدی کمبود آب روبهرو است. هر کدام از ما چگونه از آبهای ایران میتوانیم نگهداری و استفاده کنیم؟