به گزارش افکارنیوز، صفایی فراهانی در مصاحبه با پیام نو با بیان اینکه نباید مدام از چهره‌ها تعریف زیادی کرد گفت: «حضور چهره‌هایی نظیر آقایان هاشمی یا خاتمی یا ناطق و لاریجانی و اساسا هر چهره دیگر زمانی می‌تواند مفید باشد که در بستر جمعی و منافع جمعی تعریف شود اگرنه هرکدام از این چهره‌ها و شخصیت‌های دیگر به تنهایی و در بستر فردی دغدغه مردم نمی‌توانند باشند، نبایستی مردم را حول این اشخاص جمع کنیم و مدح بگوییم!

اگر بنا باشد به مردم کمک شود، باید به ایجاد جامعه مدنی کمک کرد. آقای خاتمی ۸ سال رئیسجمهور ایران بودهاند. آقای هاشمی ۳۵ سال در سطح اول سیاست کشور حضور داشتهاند؛ آنها کار خودشان را کردهاند و مردم شناخت خودشان را از آنها دارند. بنا نیست مرتبا از آنها یا هر شخصیت دیگر تعریف و تمجید کنیم.