به گزارش افکارنیوز، سران و مقامات کشورهای ساحلی دریای خزر یک بیانیه مشترک و ۳ سند همکاری امضا کردند.

رؤسای جمهوری ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در پایان چهارمین نشست سران کشورهای ساحلی خزر بیانیه مشترک همکاری کشورهای ساحلی خزر را امضا کردند.

پیش از امضای این بیانیه ۳ سند همکاری مابین این کشورها شامل موافقتنامه همکاری در زمینه آب و هواشناسی دریای خزر، موافقتنامه هشدار و مبارزه با حوادث غیرمترقبه در دریای خزر و موافقتنامه حفاظت از محیطزیست دریای خزر از سوی وزرای مربوطه در حضور حجتالاسلام روحانی رئیسجمهور، ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه، نورسلطان نظربایف رئیسجمهوری قزاقستان، الهام علیاف رئیسجمهوری آذربایجان و قربانقلی بردی محمداف رئیسجمهور ترکمنستان امضا شد.