دولت به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، وزراى علوم، تحقیقات و فناوری و کار و امور اجتماعی را به عنوان اعضاى منتخب هیئت وزیران در شوراى حقوق و دستمزد تعیین کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به استناد ماده(۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری –مصوب ۱۳۸۶ - وزراى علوم، تحقیقات و فناوری و کار و امور اجتماعی را به عنوان اعضاى منتخب هیئت وزیران در شوراى حقوق و دستمزد تعیین کردند.
یادآور می شود، بر اساس ماده(۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور / معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذی‌ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون های اجتماعی و برنامه‌ و بودجه‌ و محاسبات مجلس شورای اسلامی(به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود. همه دستگاه های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند.
مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراست. وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.