حجه الاسلام نقويان در حرم مطهر رضوي بر لزوم پرهيز از مدرک گرايي تأکيد کرد و گفت: مقامهاي کشورهاي ديگر از کرزي گرفته تا اوباما هم تحصيل کرده هستند اما کسي به آنها دکتر کرزي و دکتر اوباما نمي گويد چرا که آنجا صرف مدرک، اهميتي ندارد.

به گزارش انتخاب؛ وي تأکيد کرد: دکترها و مهندس ها پاي درس آقاي رحيم پور ازغدي مي نشينند اما مدرک ايشان ديپلم است و هر چه سواد دارد ، محصول تلاش فردي خود اوست.نقويان افزود: آقاي رحيم پور ازغدي البته تحصيلات حوزوي دارند.