به گزارش فارس، سايت ميراث آريا در تقلايي براي حمايت از متهمان بازداشتشده به اعتبار خبرگزاري فارس متوسل شده و در خبري كذب مدعي شد كه "خبرگزاري فارس از تبرئه مديرعامل منطقه آزاد ارس از اتهامات مالي خبر داد! "

اين در حالي است كه چنين خبري روي خروجي خبرگزاري فارس منتشر نشده و گردانندگان اين سايت صرفا اعتبار و حيثيت خود را براي تبرئه وابستگان به گروه انحرافي به حراج گذاشتهاند.