جوان: پس از رای مجلس به قطع شدن بودجه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور ،جریان انحرافی تلاش هایی را برای تامین بودجه موردنظر این شورا سامان داده است.

در همین راستا بر اساس دستور اعضای موثر جریان انحرافی دو وزارتخانه متکفل تامین بودجه این شورا شده اند.

در این زمینه گفته می شود ار فصل کمک به موسسات غیر دولتی یک وزارتخانه مبلغ ۳۵۰ میلیارد در اختیار شورای عالی ایرانیان قرار گفته است.

از دیگر سو گفته می شود بخش دیگری از بودجه این شورا از وزارتخانه ای که اخیرا قرار بود مهره کلیدی جریان انحرافی در آن پست بگیرد ولیکن با مخالفتهای اساسی مواجه شد، تامین می شود.

گفتنی است شورای عالی ایرانیان خارج از کشور از جمله مراکزی است جریان انحرافی نقش عمده ای را برای پیگیری اهداف خود برای آن تعریف کرده است.