وزير امور خارجه علاوه بر شركت در اين نشست و ارائه ديدگاههاي جمهوري اسلامي ايران درخصوص موضوعات مهم جهان اسلام از جمله بيداري اسلامي در كشورهاي خاورميانه، شمال آفريقا، اسلام ستيزي، مسئله فلسطين، اوضاع عراق، افغانستان و ديگر كشورهاي اسلامي با برخي مقامات شركت كننده در اين نشست نيز ديدارهاي دوجانبه خواهد داشت.

به گزارش ایسنا،جمهوري اسلامي ايران پنج پيشنهاد به اجلاس آستانه ارائه داده كه قبلاً در جلسات كارشناسي مورد توافق قرار گرفته و قرار است در اين اجلاس تصويب شد.