به گزارش افکارنیوز، دبیرکل اتحادیه عرب در قضاوتی نادرست و موهن جزایر سه‌گانه را حق امارات خواند.

نبیل العربی در گفت‌وگو با روزنامه البیان چاپ امارات با تاکید بر آنچه که حق امارات بر جزایر سه گانه خواند، مدعی شد: همه کشورهای عربی و همه قطعنامه‌ها و بیانیه‌های صادره بر مواضع امارات و ضرورت حل این مساله با استفاده از ابزارهای موجود از جمله ارجاع به دادگاه بین‌المللی تاکید دارند.

وی مدعی شد: ‌معتقدم این مساله باید انجام شود. امارات در این خصوص حق کامل دارد و از این رو وقتی به دستگاه‌های قضایی مراجعه می‌کند باید به حقش دست یابد.

این ادعا در حالی مطرح میشود که مقامات کشورمان همواره بر حق حاکمیت بر جزایر سهگانه تاکید دارند و ادعاها درخصوص حاکمیت امارات بر این جزایر را دخالت در امور داخلی ایران میدانند.