گروه سیاسی

- پس از انکه رئیس جمهور محمود نیلی احمد آبادی سرپرست دانشگاه تهران را برای تصدی پست وزارت علوم به مجلس معرفی کرد، احتمالا محمد رضا عارف به عنوان رئیس دانشگاه تهران انتخاب خواهد شد.

به گزارشافکارنیوز، هفته گذشته محمدرضا عارف در نشست دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف گفت: تنها پستی که آرزو دارم دوباره داشته باشم ریاست دانشگاه تهران است.

پیش از این عارف ریاست دانشگاه تهران را از سال ۷۳ تا ۷۶ برعهده داشته است.