به گزارشافکارنیوز، این نقشه جعلی با تلاش ها و پیگیری های نمایندگی دائم کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی حذف شد.

هر ساله کشورها موظفند اطلاعات مربوط به برنامه های هسته ای خود را به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کنند که برای سال ها در این سایت باقی می ماند.

امارات متحده عربی همچون گذشته در اقدامی شیطنت آمیز جزایر سه گانه و همیشه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را جزء کشور خود معرفی کرده بود که با پیگیری نمایندگی کشورمان در آژانس، این نقشه از سایت این نهاد بین المللی حذف شد.