به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر "افكار" سایت سید محمد خاتمی عکسهای منتشر نشدهای از حضور رئیسجمهور سابق کشورمان در جبهههای جنگ را منتشر کرده است/ب+