به گزارشافکارنیوز،شبکه خبری سیانان اظهار کرد: یوکیو آمانو مدیرکل آژانسبینالمللی انرژی اتمی میگوید که ایرن در اجرایی کردن توافقت برنامه اقدام مشترک بسیار فعال بوده است.