دادگاه رسيدگي به شكايت حجتالاسلام حميد رسايي مديرمسئول هفتهنامه "۹ دي " از هيئت نظارت بر مطبوعات در روزهاي سهشنبه ۳۱ خرداد و دوشنبه ۱۳ تير ماه جاري در شعبه ۳۴ مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران برگزار شد.

به گزارش فارس، هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه بیست و سوم خرداد، هفته‌نامه " ۹ دی " را به دلیل " انتشار مطالب اقتصادی بدون قید زمینه آن در مجوز نشریه، انتشار کاریکاتوری از سیدمحمد خاتمی با لباس روحانیت و تغییر صاحب‌امتیاز " ۹ دی " بدون اطلاع هیأت نظارت " توقیف کرد.

مدیرمسئول هفته‌نامه " ۹ دی " در اعتراض به رأی مذکور بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مطبوعات که تصریح دارد " تصمیمات هیئت نظارت بر مطبوعات مانع از شکایت و اقامه دعوای ذینفع در محاکم نخواهد بود "، از هیئت نظارت در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران شکایت کرد و خواستار رفع توقیف موقت از نشریه متبوعش شد.

شکایت حجت‌الاسلام رسایی طی دو مرحله در شعبه ۳۴ مجتمع مذکور مورد رسیدگی قرار گرفت و رئیس شعبه رسیدگی کننده، دستور موقت رفع توقیف از هفته‌نامه " ۹ دی " را صادر کرد که به دلیل موقت بودن این دستور، دادگستری تهران باید آن را برای اجرا تائید کند.

پيش از اين روزنامه "همشهري " كه به دليل ترويج بهائيت از طريق انتشار آگهي اين فرقه ضاله توقيف شده بود و همچنين روزنامه "فرهنگ آشتي " كه از سوي هيئت نظارت بر مطبوعات لغو مجوز شده بود، با دستور موقت دستگاه قضايي رفع توقيف شدند اما رفع توقيف موقت "۹ دي " دو هفته به طول انجاميده است.