عناوین اخبار روزنامه افکار در روز سه شنبه ۲۳ دي ۱۳۹۳ :
عناوین اخبار روزنامه اقتصاد پویا در روز سه شنبه ۲۳ دي ۱۳۹۳ :
عناوین اخبار روزنامه تعادل در روز سه شنبه ۲۳ دي ۱۳۹۳ :
عناوین اخبار روزنامه جهان اقتصاد در روز سه شنبه ۲۳ دي ۱۳۹۳ :
عناوین اخبار روزنامه رسالت در روز سه شنبه ۲۳ دي ۱۳۹۳ : دولت فرانسه طعم تلخ حمايت از تروريسم را چشيد؛تحليل رويدادها؛
عناوین اخبار روزنامه کار و کارگر در روز سه شنبه ۲۳ دي ۱۳۹۳ :
عناوین اخبار روزنامه کيهان در روز سه شنبه ۲۳ دي ۱۳۹۳ :
عناوین اخبار روزنامه هدف و اقتصاد در روز سه شنبه ۲۳ دي ۱۳۹۳ :
عناوین اخبار روزنامه وطن امروز در روز سه شنبه ۲۳ دي ۱۳۹۳ : محاکمه بهخاطر