به گزارشافکارنیوز، کاخ سفید در گزارش استراتژی امنیت ملی سال ۲۰۱۵ بر رسیدن به توافق جامع هسته‌ای با ایران تأکید کرده و نوشته واشنگتن تمامی گزینه‌ها را برای مقابله با برنامه هسته‌ای این کشور روی میز نگاه داشته است. استراتژی امنیت ملی، سندی است که قوه مجریه آمریکا آن را به طور دوره‌‌ای برای ارائه به کنگره تهیه می‌کند. در این سند، نگرانی‌های آمریکا و نحوه پرداختن به آنها مشخص می‌شوند.

در بخشی از سند استراتژی امنیت ملی امریکا درباره برنامه هستهای ایران آمده است: ما در حال حاضر در حال آزمودن امکان رسیدن به توافق جامع هستهای با ایران هستیم تا به جامعه جهانی اطمینان خاطر بدهیم که برنامه هستهای ایران صلحآمیز است. کاخ سفید علاوه بر این تصریح کرده برنامه مشترک اقدام پیشرفت برنامه هستهای ایران را متوقف کرده است. گزارش استراتژی امنیت ملی آمریکا میافزاید واشنگتن با ایجاد یک نظام بیسابقه بینالمللی از تحریمها تلاش کرده رژیم ایران را به خاطر عدم موفقیت در پایبندی به تعهدات بینالمللی این کشور، مسئول کند. کاخ سفید با بیان اینکه ترجیح میدهد به توافقی جامع و قابل راستیآزمایی با ایران برسد تصریح کرده است: با این حال، ما تمامی گزینهها را برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات اتمی روی میز نگاه داشتهایم.