به گزارش افکارنیوز، یک هفته پس از آنکه رسانههای آمریکایی و اسرائیلی مدعی شدند که واشنگتن برخی از جزئیات مذاکرات هستهای را از تلآویو پنهان میکند، سوزان رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید با یوسی کوهن همتای اسرائیلیاش، دیدار کرد.