به گزارشافکارنیوز،به گفته نماینده آبادان، مجلس به موقع هشدار داد که معامله سازمان‌تامین‌اجتماعی با زنجانی اشتباه و غیرقانونی است و اگر واقعا زنجانی پولی داشت بهتر بود به‌جای معامله با تامین‌اجتماعی به فکر بازپرداخت بدهی‌‌اش به وزارت نفت باشد.

او همچنین به چک‏‌های رد‌و‌بدل‌شده مرتضوی و زنجانی اشاره دارد؛ چک‌هایی که سندی است بر همکاری زنجانی و مرتضوی و به این سادگی‌ها نمی‌توان منکر این واقعیت شد. به گفته دهدشتی، «مرتضوی در قرارداد واگذاری چندین شرکت شستا، برای تضمین قرارداد حدود پنج‌چک به مبلغ ۴ میلیارد ین ژاپن را به زنجانی تحویل داده و براساس اطلاعات واصله هنوز این چک‌ها در اختیار زنجانی است.» مرتضوی در دادگاه اخیرش ادعا کرده که او حتی یک‌ریال با زنجانی معامله نکرده، اما دهدشتی براساس اطلاعات مستندی که در اختیار کمیته تفحص قرار گرفته، تاکید دارد او ۱۳۸شرکت و کارخانه مرتبط با شستا را به زنجانی واگذار کرده است.

او البته برای یادآوری به مرتضوی به برخی مکاتبات و مراسلات او اشاره دارد: «مرتضوی در جریان معامله با زنجانی چند‌چک به سربرگ سازمان‌تامین‌اجتماعی صادر کرد و وقتی زنجانی برای وصول یکی از این چک‌ها به بانک مراجعه کرد، پولی در حساب نبود.»

دهدشتی خاطرنشان می‌کند که «اگر با ورود مجلس جلوی این چک‌بازی‌ها گرفته شده و معامله جان نگرفته، صورت‌مساله خطای صورت‌گرفته پاک نخواهد شد. نکته دیگر اینکه این چک‌ها، چک بلامحل بوده است.» روی سخن نماینده آبادان به شخص سعید مرتضوی است و می‌گوید: «اگر در دوره مدیریتی شما و دیگر مدیران دولت پیش، نیم‌نگاهی به نیاز‌ها و خواسته‌های مردم بود، این‌روزها مردم این همه با مشکلات مختلف دست‌و‌پنجه نرم نمی‌کردند.

اینکه شما بههمینسادگی همهجا تردد میکنید و تلاش چندماهه نمایندگان مجلس در تدوین گزارش تفحص را چوب کبریت میخوانید کملطفی شما و یکجور فرار روبهجلو است؛ فراری که دیگر جواب نمیدهد و خوشبختانه حکم آقای رحیمی و برخورد دستگاه قضایی نشان داد که دیر یا زود باید منتظر حکم شما باشیم.