به گزارشافکارنیوز،یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده ایران در پاسخ به این موضوع که جان کری تهدید کرده اگر ایران شرط ما را نپذیرد، ما نشست را ترک می‌کنیم، گفت: اینگونه اظهارنظرها عادی و طبیعی است.

جان کری وزیر خارجه آمریکا ضمن تأکید بر شکافهای چشمگیر در مذاکرات هستهای گفت: اگر رئیسجمهور آمریکا احساس کند که ایران تصمیمات سازندهای برای اثبات صلحآمیز بودن برنامه هستهای خود اتخاذ نمیکند، آمادگی دارد مذاکرات هستهای را متوقف کند.