نامه اخیر دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس پیرامون اوضاع بحرین که در اقدامی غیر متعارف با شئون دیپلماتیک، در ملاقات معارفه سفیر کشورمان با دبیرکل شورا به وی تسلیم شده بود، به دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس عودت داده شد.

به گزارش مهر، یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص نامه اخیر دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس پیرامون اوضاع بحرین گفت: این نامه در اقدامی غیر متعارف با شئون دیپلماتیک، در ملاقات معارفه سفیر کشورمان با دبیرکل شورا به وی تسلیم شده بود که با توجه به غیر قابل قبول بودن مفاد آن، به دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس عودت داده شد.