به گزارشافکارنیوز،«مرضیه افخم» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مصاحبه با این پایگاه گفت: توافقنامه خوب در پرونده هسته‌ای توافقنامه‌ای است که لغو کامل تحریم‌ها علیه ایران را تضمین کند.

افخم افزود: توافقنامه هستهای باید حق ایران را برای استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای به رسمیت بشناسد.