به گزارشافکارنیوز،ظریف گفت: ما در حال حرکت هستیم و به پایان این مذاکرات سخت رسیده ایم مرحله ای که احتیاج به گفتگوهای فشرده دارد و این کاری است که انجام می دهیم.

وی ادامه داد: وقتی به گفتگوهای فشرده رسیده ایم یعنی بخه جایی می رسیم اما هنوز کمی فاصله داریم تا بتوانیم بگوئیم به فهم مشترک رسیده ایم.