به گزارش افکارنیوز، یک منبع گفت که در روزهای اخیر چند صفحه در اینستاگرام به نام وزیر امورخارجه کشورمان به وجود آمده است که هیچ ارتباطی با ایشان ندارد.

وی همچنین اضافه کرد؛ اخیرا صفحه مشکوک جدیدی نیز با نام انگلیسی محمد ظریف ایجاد شده که مدعی است به وزیر خارجه کشورمان نزدیک می باشد و نظرات وی را منعکس می کند. حتی این صفحه در اینستاگرام با بعضی از افراد با اسم کوچک تماس گرفته و قصد نزدیک شدن به آنها را داشته است.

این منبع با تاکید بر اینکه اینگونه حرکات در این برهه زمانی مشکوک می باشد؛ اعلام کرد که آقای دکتر ظریف وزیر امورخاجه کشورمان هیچ گونه صفحه ای در اینستاگرام ندارد و هرگونه ادعایی در مورد ارتباط یا نزدیکی به ایشان در صفحات اینستاگرام کذب محض می باشد.