به گزارش خبرگزاري دانشجو، كامران نجف زاده طي روزهاي آتي به عنوان خبرنگار واحد مركزي خبر در ليبي عازم اين كشور مي شود.

این اقدام با توجه به قیام اسلامی مردم لیبی علیه حاکمان دیکتاتور این کشور و حساسیت و ویژگیهای این قیام صورت گرفته است.

نجف زاده پيش از اين خبرنگار واحد مركزي خبر در پاريس بود كه بدليل تهيه گزارشاتي از نبود آزادي و دمكراسي در اين كشور برخلاف ادعاي حاكمان آن، از فرانسه اخراج شد.