به گزارشافکارنیوز،دبیرکل سازمان ملل ضمن استقبال از تفاهم سیاسی حاصل شده میان ایران و غرب و گفت که این تفاهم زمینه را برای توافقی تاریخی فراهم میکند.