به گزارش افکارنیوز، اسناد به جای مانده از دوران پهلوی دوم به خصوص اوراقی که از سازمان اطلاعات و امنیت کشور(ساواک) در حال حاضر در دست همگان برای مطالعه قرار می‌گیرد کمک بسیاری خوبی است تا تاریخ پژوهان و دوستداران تاریخ بتوانند به خوبی پیرامون شخصیت‌های آن دوران نتیجه گیری کنند:


به: مدیریت کل اداره سوم ۳۱۶ تاریخ ۱۶ / ۱۰ / ۴۸
از: ساواک قم: شماره: ۴۴۰۹ / ۲۱
عطف به ۵۰۸۲ / ۳۱۶ - ۱۵ / ۱۰ / ۴۸

باستحضار می‌رساند چند روز قبل از الصاق اعلامیه ‏هاى خطى به دیوار مدرسه فیضیه آقاى ابهرى با این ساواک مذاکره و مجملاً اظهار داشت شما موافقید در مدرسه فیضیه وسیله عوامل خود مبادرت به نصب اعلامیه‌‏اى بشود بایشان پاسخ داده شد اولاً نوع اعلامیه بایستى براى ما مشخص ثانیا این اقدام با کسب اجازه مرکز صورت خواهد گرفت.

باستحضار میرساند همانطور که مکرر بعرض رسیده بین آیت‏ اله گلپایگانى و شریعتمدارى اختلافات شدید بوجود آمده و فاصله این اختلافات آن اندازه فاحش است که طرفین بوسائل ممکنه در صدد تضعیف یکدیگر میباشند با این کیفیت که آیت ‏اله گلپایگانى نزدیکى خود را با ساواک حفظ نکرده لکن از ناحیه آیت‏ اله شریعتمدارى بعضا اطلاعات و همکاریهاى ناقصى با ساواک بعمل می آید.

با شرح این اوصاف بعرض میرسانید که اعلامیه‏ هاى خطى اخیر که فتوکپى چند نمونه آن همراه با یک نسخه اعلامیه ماشین شده که وسیله آقاى ابهرى باین ساواک تسلیم گردیده و بپیوست تقدیم میگردد از ناحیه عوامل شریعتمدارى و بدستور شخص ایشان صورت گرفته و نتایج این اقدامات انجام شده از طرف شریعتمدارى که بدون اطلاع ساواک صورت گرفته کلاً بضرر و زیان دستگاه شریعتمدارى بوده و اذهان روحانیون متوجه آن قسمت از تصمیمات مشارالیه در مورد تعویض آقاى غروى از تولیت مدرسه فیضیه میباشد و همگان بر این عقیده‏اند که آیت ‏اله شریعتمدارى با این صحنه‏ سازى موجبات تضعیف گلپایگانى و همچنین تعویض غروى۱ را که یکى از طرفداران گلپایگانى است فراهم ساخته است.

ضمنا اضافه می نماید که مدرسه فیضیه روزانه جهت مراقبت دقیق منابع این ساواک و مأمورین شهربانى میباشد و از نمونه اعلامیه چاپى که وسیله ابهرى باین ساواک تسلیم گردیده نسخه دیگرى بدست مأمورین شهربانى و این ساواک نرسیده و جز این نسخه‏اى که بضمیمه تقدیم میگردد نسخه دومى در هیچ محل دیگرى بدست نیامده است با این ترتیب اعمال و اقدامات آیت‏اله شریعتمدارى و آقاى ابهرى و عوامل وى ضمن اینکه نتیجه مثبتى براى آنان نداشته موجبات انحراف دستگاههاى اطلاعاتى را ضمن وقوف کامل بنظرات ایشان بعضا فراهم می آورد.

گرچه قبلاً در موقع الصاق اعلامیه‏ هاى مورد نظر که طى شماره ‏هاى ۳۳۵۲ / ۲۱

۱۴ / ۱۰ / ۴۸ و ۳۹۵۲ / ۲۱ ۲۹ / ۹ / ۴۸ بعرض رسیده تذکرات لازم بآقاى غروى درباره اینکه یا الصاق کنندگان را معرفى و الا از کار برکنار میشوید داده شد.

با توجه بموارد فوق ‏الذکر تعویض آنى غروى و گماردن آقاى مجتبى اراکى(عراقى)(خواسته آقاى شریعتمدارى) جنبه طرفدارى علنى از شریعتمدارى را پیدا خواهد کرد. مقرر فرمایند:

۱ - ترتیبى اتخاذ فرمایند که آیت ‏اله شریعتمدارى و آقاى ابهرى قبل از اجراى هر نوع برنامه‏اى بمنظور تضعیف گلپایگانى هدف و نوع اقدامات خود را با این ساواک در میان تا با کسب اجازه از آن اداره کل با توجه برعایت جوانب مسائل مورد نظر اقدامات لازم بدون توجه دیگران در کمال آرامش بعمل آید.

۲ - چون در حال حاضر اکثر قریب باتفاق طلاب موجود در مدرسه فیضیه و دارالشفا از طرفداران گلپایگانى میباشند و بتوصیه نامبرده در این مدارس اسکان داده شده‏اند لذا تعویض فورى غروى بدون اشکال بعدى نخواهد بود اصلح است در صورت تصویب و اجازه پس از چندین بار تذکر و بهانه‏جوئى بعلت کبرسن و عدم قدرت مدیریت از سمت فعلى برکنار و در صورت عدم قبول از منطقه طرد گردد.

رئیس ساواک قم
مهران

۱ حجه‏ الاسلام والمسلمین آقاى حاج شیخ احمد غروى در نجف اشرف تولد یافت وى به تحصیل علوم دینى روى آورد و به کسوت روحانیت درآمد. از افتخارات ایشان سرپرستى حوزه علمیه قم و مدرسه فیضیه طى سالیان متمادى بوده است که به دلیل مخالفت‏هاى ایشان با برنامه‏هاى ضددینى و ضدانقلابى ساواک، بارها از سوى آن دستگاه ضدانسانى مورد تهدید واقع شد و طرح تعویض ایشان توسط ساواک تهیه شد که با مقاومت ایشان طرحهاى ساواک به شکست انجامید.
همکاری شریعتمداری با ساواکهمکاری شریعتمداری با ساواک

همکاری شریعتمداری با ساواک