(تصاویر) تشییع نماینده سلماس در مجلس
(تصاویر) تشییع نماینده سلماس در مجلس
(تصاویر) تشییع نماینده سلماس در مجلس