به گزارش افکارنیوز، طی حکمی از سوی عبدالرضا رحمانی‌فضلی علی پورعلی مطلق مدیرکل دفتر انتخابات با حفظ سمت به عنوان عضو و دبیر ستاد انتخابات کشور منصوب شد.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در قسمتی از حکم پورعلی مطلق عضو و دبیر ستاد انتخابات کشور، آورده است: ضمن برگزاری جلسات مستمر با کلیه دست‌اندرکاران امر انتخابات و پیگیری موضوعات و مصوبات، همچنین به کارگیری نیروهای متعهد و متخصص جهت برگزاری انتخابات شکوهمند در شان ملت بزرگ ایران که در آن حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان به عنوان حق‌الناس برابر مر قانون و در فضایی توام با نشاط و آرامش باشد اهتمام نموده و با استفاده از کلیه امکانات و ظرفیت‌ها، ضمن هماهنگی و نظارت رئیس ستاد انتخابات کشور در انجام وظایف محوله موفق باشید.

وزیر کشور پیش از این محمدحسین مقیمی معاون و قائممقام خود در امور سیاسی را با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور منصوب کرده است.