در حاشیه این مراسم رسایی با عزیزی فارسانی دیگر نماینده مجلس شوخی کرد.